Vrijeme je za zeleni tisak

Grafička industrija parti trendove pa su zeleno i održivost iz popularnih riječi prerasli u poslovne modele koji se sve više koriste. Zeleni tisak predstavlja sveobuhvatan pristup u kojem se uzimaju u obzir okolišni čimbenici pri proizvodnji tiskanih materijala. Zeleni tisak je postao izuzetno popularan zbog toga što podržava ideju zaštite okoliša i smanjuje negativne utjecaje tiskarskih procesa i proizvoda na okoliš.

Zeleni tisak se temelji na nekoliko ključnih principa. Prvo, stavlja se naglasak na korištenje održivih materijala i proizvoda u tisku. To uključuje korištenje materijala poput recikliranog papira, organskih boja,, ploča na bazi papira i slično te upotreba učinkovitih tiskarskih strojeva i tehnologija koje smanjuju potrošnju energije i smanjuju emisije štetnih plinova.

Drugo, zeleni tisak ima za cilj smanjiti količinu otpada i nepotrebnih sirovina koje se koriste u procesu tiska. To znači da se koriste reciklirani materijali, reciklirane boje i druge alternativne ekološke tvari.

Treće, zeleni tisak znači da se smanjuju troškovi tiskanja i da se povećava učinkovitost u tiskanju. To se postiže korištenjem energetski učinkovitih strojeva, uštedom energije, smanjenjem potrošnje materijala, automatizacijom i drugim tehnološkim inovacijama.

Kod izrade Ekoteke uveliko se držimo principa zelenog tiska pa u proizvodnji isključivo koristimo reciklirani papir koji kombiniramo s odbačenim tekstilom i organskih materijalima.

ACT Printlab je jedna od rijetkih digitalnih tiskara koja već sada koristi načela zelenog tiska kako bi povećali učinkovitost i smanjili potrošnju energije, smanjili emisiju štetnih plinova te tako pridonijeli zaštiti okoliša.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost ACT PRINTLAB d.o.o.

Prijava na newsletter